Decathlon Corporate

Wij van Decathlon zetten ons in voor de menselijke vooruitgang

De producten van Decathlon worden in meer dan 45 landen vervaardigd. Elk land heeft zijn eigen normen en nationale regelgevingen op het vlak van gezondheid, veiligheid en arbeidsrecht.

In dit kader is het onze verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de arbeidsvoorwaarden beantwoorden aan de voorschriften en aan onze vereisten, onafhankelijk van de vestigingsplaats van de productie.

Onze vereisten staan sinds 2003 opgesomd in ons sociaal handvest en worden regelmatig gecontroleerd. Ook in 2017 blijven wij de leveranciers die dat willen, begeleiden bij de verbetering van hun managementpraktijken, waarbij we verder willen gaan dan de pure conformiteit met de normen.

Kort samengevat

  1. We dragen bij aan de verbetering en de harmonisering van de praktijken van de actoren in de sector door ons in te zetten in verschillende werkgroepen (OESO, DAEI…).
  2. We werken onze tools bij om te beantwoorden aan nieuwe uitdagingen, dankzij de gezamenlijke inspanningen van onze teams.
  3. Met Impact voeren we een win-winprogramma uit met leveranciers die uit vrije wil werken aan de arbeidsvoorwaarden en de lonen van hun werknemers.

Bijdragen aan de harmonisering van methodes voor sociale evaluatie

Sinds 2014 maakt Decathlon deel uit van een adviescommissie voor het opstellen van richtsnoeren van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) inzake de plicht tot waakzaamheid in de textiel- en schoenensector, die zullen worden gepubliceerd in de loop van 2017.

Bovendien is Decathlon ook lid van een werkgroep die wordt gecoördineerd door de Delegatie voor Europese en internationale zaken (DAEI) van het Franse ministerie van Tewerkstelling, Arbeid, Beroepsopleiding en Sociale Dialoog. Deze werkgroep stelt zich tot doel om de opdrachtgevers in de Franse textielsector aan te moedigen om op een verantwoorde manier aan te kopen.

Regelmatig aansporen van de leveranciers door onze teams

Onze teams gaan regelmatig op bezoek bij onze leveranciers:

  1. op dagelijkse basis: doordat ze regelmatig ter plekke aanwezig zijn, kunnen de productieteams risicosituaties snel vaststellen en samen met de leverancier een actieplan uitwerken.
  2. bij evaluaties: de meeste evaluaties worden verricht door 19 verantwoordelijken voor duurzame ontwikkeling in de productie. Deze verantwoordelijken worden lokaal aangeworven, beheersen de taal en kennen de cultuur van het land, net daarom kunnen ze makkelijker tussenkomen en hebben ze oog voor lokale uitdagingen. Ze leiden de productieploegen op permanente basis op en sommige van hen zijn ook belast met de voortdurende verbetering van de gebruikte middelen en methodes.

Verder gaan dan conformiteit: een win-winstrategie op vrijwillige basis met onze leveranciers

Sinds 2014 nemen we deel aan het programma 'Samen naar een Duurzame Business' van Impact, om samen met de leveranciers die dat willen en hun personeel een arbeidsorganisatie en een HR-structuur uit te werken gericht op motivatie en communicatie. We werken ook aan een waakzamer management dat de werknemers betrekt bij het project van de onderneming. De lessen die we uit dit programma hebben getrokken, gebruikten we bij de uitwerking van onze eigen methode, die op drie doelstellingen is gebaseerd: een hogere efficiëntie van de productie voor de leveranciers, geëngageerde, gemotiveerde en beter betaalde werknemers, en stabiele handelspartners voor Decathlon.

Na een geslaagd proefproject in 2015 in Bangladesh breiden we dat programma uit naar twee leveranciers, één in China en één in Indië, waarbij we de incentives aanpassen aan deze verschillende contexten. Zo leggen we in China meer het accent op een verlaging van de omzet en van het werkverzuim.

In 2017 verwachten we de eerste cijferresultaten van deze nieuwe projecten en schetsen we de grondslagen van onze eigen werkmethode.